Mýty a fakta o papíru a vlnité lepence

Mýtus: Výroba papíru ničí lesy

Fakta:

 • Od roku 1950 vzrostla plocha evropských lesních porostů o více než 30 % a každý rok se zvětšuje o plochu zhruba 1,5 milionu fotbalových hřišť, což představuje čtyřnásobek rozlohy Londýna.
 • 90 % odlesňování je způsobeno nezodpovědnými zemědělskými praktikami.
 • Papírenský průmysl spotřebovává relativně malý objem dřeva. Ze všeho dřeva vytěženého z lesů celého světa je 53 % spotřebováno na výrobu energie, 28 % zpracují pily a pouhých 11 % je přímo spotřebováváno papírenským průmyslem.
 • Největší přímou příčinou tropického odlesňování je konverze lesního porostu na ornou půdu a pastviny, zejména z existenčních důvodů.
 • 94 % papíru, který používáme, se vyrábí v Evropě.
 • V Evropě se plocha lesního porostu zvětšuje a lesy nyní pokrývají 44 % pevniny. U 98 % všech evropských lesů existuje plán řízení nebo ekvivalentní způsob plánování.

Mýtus: Papír škodí životnímu prostředí

Fakta:

 • Papír se vyrábí ze dřeva, tedy z přírodního a obnovitelného materiálu. Během růstu absorbují mladé stromy oxid uhličitý z atmosféry, díky tomu je papír schopen zadržovat uhlík po celou dobu své životnosti.
 • V období 1990-2010 bylo evropskými lesy z atmosféry odstraněno 870 milionů tun CO2; ekvivalent 10 % emisí 2 skleníkových plynů.

Mýtus: Výroba papíru spotřebuje hodně energie

Fakta:

 • Lidé se mylně domnívají, že výroba papíru je nenasytným žroutem energie. Při bližším zkoumání však objevíte statistiky, v nichž jsou čísla ohledně papíru a spotřeby energie překvapivě nízká.
 • Průmysl na výrobu papíru a celulózy patří mezi čelní zastánce bioenergie. 52 % energie v tomto odvětví je vyráběno z biomasy a podílí se na celkové výrobě energie z biomasy v rámci EU celými 27 %.
 • Odvětví – buničina, papír a tisk – patří k nejmenším producentům skleníkových plynů na planetě.

Mýtus: Papír má vysokou uhlíkovou stopu

Fakta:

 • Výroba 200 kg papíru, což je průměrná roční spotřeba každého z nás (v ČR činí spotřeba papíru cca 123 kg na osobu), vyprodukuje mezi 130 – 250 kg CO2 v závislosti na použitém zdroji energie; to je srovnatelné s mnoha drobnými domácími činnostmi a zhruba to odpovídá množství CO2 vyprodukovaného průměrným rodinným autem na 1 500 km.
 • Les, který je spravován udržitelným způsobem, může být z hlediska produkce a spotřeby uhlíku v zásadě neutrální, pokud je poměr těžby a výsadby vyrovnaný.
 • Čtením novin spotřebujete o 20% méně uhlíku, než když si prohlížíte zprávy na internetu.

Mýtus: Není správně těžit nové stromy na výrobu papíru

Fakta:

 • Bez nových vláken z nových stromů by celý cyklus papíru nemohl začít. Recyklovaná vlákna se po několika použitích ničí a je vždy potřeba doplňovat je o nová.
 • Snaha o maximální užití znovuzískaného vlákna (v porovnání s primárními vlákny) pro výrobu k tomu vhodných typů papíru za vhodných okolností se ukazuje jako ekonomicky přínosná. Dochází také ke snížení dopadů na životní prostředí. Pokud však budeme zvyšovat podíl recyklovaných vláken bez ohledu na typ produktu, výkon papírny či její umístění, může dojít k mnohem závažnějším – i když nechtěným – negativním ekologickým důsledkům a nulovému ekonomickému zisku.
 • Klíčem k udržitelnosti je stálé navracení papíru do recyklačního cyklu, díky čemuž jsou vlákna neustále dostupná pro novou výrobu.
papír

Mýtus: Tisk a papír jsou nehospodárné produkty

Fakta:

 • Podíl recyklace papíru v Evropě dosáhl v roce 2010 hodnoty 69 %. Nejnovější hodnoty v Británii uvádějí podíl až 79 %.
 • Velmi výrazně jsou podporována zavádění účinných recyklačních programů a minimalizace či případná eliminace výskytu tiskového a papírového odpadu na skládkách.
 • Ve světě multimédií nabízí papír a tisk udržitelný způsob komunikace.

Mýtus: Elektronická komunikace je šetrnější k životnímu prostředí než papír a tisk

Fakta:

 • „Nepoužívejte papír“, „buďte zelení“ nebo „šetřete stromy“ jsou nejčastější témata dnešních dnů, kdy velké množství společností vyzývá svoje zákazníky a zaměstnance k přechodu na elektronickou komunikaci.
 • 30 minut čtení zpráv na internetu denně má stejný environmentální dopad jako přečtení 12 papírových novin.