Brusel/Praha, 16. 2. 2023 – Evropská asociace výrobců vlnitých lepenek (FEFCO) a český Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) podporují záměr Evropské komise “snížit negativní dopady obalů a obalového odpadu na životní prostředí při současném zlepšování fungování vnitřního trhu” prostřednictvím nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). Navrhovaný právní předpis by rovněž měl být sladěn s cílem akčního plánu pro cirkulární hospodářství “zajistit, aby obaly na trhu EU byly opakovaně použitelné nebo recyklovatelné ekonomicky životaschopným způsobem do roku 2030”.

Některé cíle opětovného použití v návrhu však tyto cíle podkopávají a vyvolávají obavy ohledně budoucnosti udržitelných a oběhových obalů.

Opětovné použití není vždy nejlepší ekologickou volbou ve srovnání se stávajícími recyklovatelnými obaly[1], a nerealistické cíle opětovného použití vydláždí cestu k ekonomice plastů. Tím se zvýší závislost na fosilních zdrojích, raketově se zvýší produkce plastů a produkce nerecyklovatelného plastového odpadu.

Asociace FEFCO a SVVL by rádi zdůraznili následující klíčové body, které je třeba zvážit v souvislosti s PPWR k zajištění hladkého provádění Zelené dohody pro Evropu:

  • Opětovné použití a recyklace by měly být doplňkovými opatřeními.
  • Cíle opětovného použití by měly být realistické a pozitivní pro životní prostředí, společnost a ekonomiku.
  • Opakovaně použitelné obaly, které mají být na konci své životnosti recyklovány, by neměly obsahovat těžké kovy nebo jiné nebezpečné látky.
  • Legislativa by měla podporovat stávající a dobře fungující recyklační systémy.
  • Recyklovatelné a recyklované obaly pocházející z obnovitelného zdroje by měly být propagovány.

Vlnitá lepenka je nejvíce recyklovaným papírovým a lepenkovým obalem v EU s mírou recyklace více než 90 % a průměrným obsahem recyklovaných materiálů 89 %[2]. Průmysl vlnité lepenky je v odvětví obalů udržitelným příkladem a bude i nadále usilovat o to, aby přispíval k oběhovému hospodářství.

Úplný postoj FEFCO k PPWR je k dispozici zde, v češtině od SVVL zde.

 

[1] FEFCO Visual Overview

[2] LCA Report 2019 revised