24. ledna 2023 – Evropská unie připravuje nové nařízení o obalech a obalových odpadech, které se výrazně dotkne výroby i přepravy zboží ve všech jejích členských státech. Regulace se nejvíce dotkne odvětví s vysokým potenciálem opětovného použití obalů, jako jsou prodeje potravin a nápojů či bílého zboží. Změny budou mít vliv na české maloobchody, e-commerce, spotřebitele i samotné výrobce obalových materiálů. Svaz výrobců vlnitých lepenek vítá, že navrhovaná legislativa považuje lepenkové obaly s vysokou mírou recyklace již dnes jako plně udržitelné a opětovné použití na principu tzv. re-use u nich v mnoha případech nebude vyžadovat. Bez obalů z vlnité lepenky se většina potravin, léků nebo hygienických potřeb nemůže dostat ke svému koncovému spotřebiteli, což zejména v době krizí či výpadků dodávek může narušit fungování vnitřního trhu.

 Předcházení vzniku obalů a snaha o komplexní oběhové hospodářství je na úrovni Evropské unie důležitým tématem. Komise se už dříve zavázala, že všechny obaly na unijním trhu budou do roku 2030 opětovně použitelné nebo recyklovatelné. Pomoci naplnit tento cíl má nové nařízení o obalech a obalových odpadech, jehož návrh Evropská komise představila na sklonku minulého roku. Dokument obsahuje sadu opatření, jež mají vést ke zvýšení míry opakovaného použití a opětovného plnění, podpořit minimalizaci obalů a bránit vzniku nadbytečných obalů.

„Návrh Komise má zajistit, aby byly obaly navrhovány, vyráběny a uváděny na trh tak, aby bylo možné jejich opětovné použití nebo kvalitní recyklace. Jsme rádi, že EU uznala opětovné použití i recyklaci jako doplňová řešení ke zlepšení oběhového hospodářství, a že vysoce recyklovatelné a recyklované jednorázové lepenkové obaly jsou v mnoha případech skutečnou alternativou k opakovanému použití obalů,“ komentuje návrh Komise Walo Hinterberger, předseda Svazu výrobců vlnitých lepek (SVVL), který zastupuje největší výrobce v ČR.

„Méně pozitivní však je, že návrh poskytuje členským státům EU možnost jít nad rámec požadavků nařízení, což by mohlo vést k rozdílným cílům v jednotlivých zemích EU a podkopat ambice v oblasti harmonizace vnitřního trhu EU. Pokud jde o reálné důsledky nařízení, litujeme, že se ve velké míře opírá o tzv. Delegované akty, jejichž účelem je aktualizace nebo úprava platných předpisů. V praxi to znamená, že veškerá prováděcí pravidla bude dokončovat Evropská komise za zavřenými dveřmi. Zatím není zřejmé, co bude obsahem těch Delegovaných aktů, tudíž je velmi obtížné až nemožné v tuto chvíli posoudit dopady nařízení na náš byznys,“ upozorňuje Hinterberger.

V rámci konkrétních opatření má pak SVVL výhrady například k jednorázovým obalům na ovoce a zeleninu. „Některé cíle navrhované Komisí jsou nešťastné. V případě zákazu jednorázových prodejních obalů na ovoce a zeleninu do 1,5 kg by pro papírové obaly a obaly z vlnité lepenky měla vzhledem k mikrobiologické ochraně potravin platit podle nás výjimka,“ dodává předseda SVVL Walo Hinterberger.

Systém recyklace je vysoce efektivní

V Česku vyrábí obaly ze 100% recyklovatelné a biologicky odbouratelné vlnité lepenky desítky závodů. Vlákna obalů vyrobených z vlnité lepenky lze recyklovat až pětadvacetkrát bez výrazné ztráty kvality. Vlnitá lepenka je navíc už nyní nejrecyklovanějším materiálem na trhu, což ukazuje na vysokou efektivitu oběhového systému v oblasti papíru a obalů z vlnité lepenky. „Nedává proto smysl, aby regulace zasahovala do oblasti, ve které je snižování dopadů lidské činnosti na životní prostředí na všech úrovních již velmi dobře zajištěno. K regulaci by se mělo přistupovat na základě reálných dat a vědeckého poznání, nikoli na základě přesvědčení, že opětovné používání obalů namísto recyklace je automaticky vždy nejvhodnější a nejšetrnější cestou,“ uvádí Hinterberger s tím, že SVVL bude nyní apelovat na politické autority v Česku, aby vzaly tyto skutečnosti v potaz a zaujaly k návrhu objektivní, racionální stanovisko s ohledem na zachování funkčnosti dodavatelských řetězců a celých odvětví, která jsou na obalech z vlnité lepenky závislá.

Papír, lepenka a karton premianty v recyklaci

Papírové a lepenkové obaly se v EU recyklují více než všechny ostatní materiály dohromady. Získaný recyklát se pak používá znovu při výrobě nových obalů z vlnité lepenky, které jsou jím průměrně tvořeny z téměř 90 %. Vlnitá lepenka díky tomu představuje nejudržitelnější obalový materiál na trhu. Z pohledu dopadů na životní prostředí překonává dokonce v mnoha případech i opakovaně použitelné plastové přepravky. Nová nezavislá studie životního cyklu uskutečněná společnosti Ramboll v dubnu 2022 ukázala, že vlnitá lepenka překonává plastové přepravky jak z hlediska dopadu na změnu klimatu (o 28 % nižší), tak ve spotřebě fosilních zdrojů (o 50 % méně) či spotřebě vody (o 22 % méně). Aby byly plastové krabice oproti vlnité lepence šetrnější ke klimatu, musely by být opakovaně použity 63krát. Vlnitá lepenka je tak důkazem, že přílišný důraz na opakované použití obalů namísto recyklace nemusí být vždy tou nejlepší cestou.

Vlnitá lepenka pro udržitelnou budoucnost

Nejšetrnější obal k životnímu prostředí je žádný obal. Mnoho druhů zboží se ale balit musí, aby se předešlo jejich kontaminaci, ztrátě kvality či poškození při přepravě. Obaly z vlnité lepenky jsou založeny na obnovitelných surovinách a patří mezi nejvíce recyklovatelné materiály. Velmi malé procento používané primární suroviny je díky certifikaci FSC získáno jen z tzv. dobře vedených lesů, což mimo jiné vede k růstu lesních porostů v Evropě. Design je vždy na míru (fit-for-purpose) a designové změny jsou nenákladné, a proto vždy korespondují s maximálním důrazem na efektivitu a redukci tzv. over-packingu. I když tvoří papírové a lepenkové obaly nejvyšší podíl vyhozených obalů, zůstane z nich díky rekordní recyklaci jen minimální podíl nezpracovaného odpadu. Navíc, protože je tento odpad přírodního původu, je biologicky odbouratelný a v případě, že se dostane do volné přírody, rozpadne se v ní během 3 měsíců.