Brusel, úterý 29. listopadu 2022 – FEFCO (Evropská federace výrobců vlnitých lepenek) s potěšením oznamuje vydání svého detailního plánu pro dosažení klimatické neutrality Climate Neutrality Roadmap, který zpracovala společnost Climact.

Ve světle sílícího povědomí a vzrůstajících očekávání spotřebitelů stran obalů a sílících obav z dopadů klimatické změny má federace FEFCO tu čest představit plán, s jehož pomocí hodlá odvětví vlnité lepenky do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

Plán byl zpracován v reakci na Zelenou dohodu pro Evropu, v níž byl stanoven cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 80–90 %. Evropské odvětví vlnité lepenky je oběhové již ze své podstaty a udržitelný růst byl vždy jednou z jeho priorit. Výše uvedený nový ambiciózní cíl odráží dlouhodobé odhodlání našeho odvětví chránit životní prostředí a snižovat emise skleníkových plynů.

Předkládaný plán, který vychází z dřívějších úspěchů a důkladných analýz, popisuje, jak bude odvětví vlnitých lepenek usilovat o dosažení klimatické neutrality. Jsou zde vytyčeny klíčové milníky, popsány nejpravděpodobnější scénáře, specifikovány potřebné investice a vyjmenována opatření potřebná k dosažení stanovených cílů.

Podle klíčových zjištění může odvětví vlnité lepenky prostřednictvím kroků, které jsou plně v jeho gesci, zredukovat svou uhlíkovou stopu do roku 2050 – v porovnání se stavem, který by nastal při zachování dosavadního přístupu beze změn – následovně:

  • Zvýšením materiálové účinnosti a dalším rozvojem oběhovosti lze do roku 2050 snížit uhlíkovou stopu o 3,3 Mt ekvivalentu CO2 (tedy o 19 %) oproti dosavadnímu přístupu.
  • Dalším zvyšováním energetické účinnosti a snižováním emisí úpravou energetického mixu lze do roku 2050 snížit uhlíkovou stopu o dalších 2,8 Mt ekvivalentu CO2 (tedy o 16 %) oproti dosavadnímu přístupu.

Když se navíc odvětví vlnité lepenky kromě podniknutí přímých kroků rovněž podaří zapojit do kolektivního úsilí širší hodnotový řetězec, bude nejen schopno dosáhnout uhlíkové neutrality, ale dokonce se stát uhlíkově negativním. Objem emisí se bude muset nejvíce zredukovat na začátku dodavatelského řetězce, především pak snížením uhlíkové stopy výrobců papíru. Pokud se do roku 2050 podaří snížit uhlíkovou stopu papírenského odvětví o 80 % (v souladu s aktuálním plánem tohoto odvětví), bude odvětví vlnité lepenky schopno dosáhnout uhlíkové neutrality.

Pokud by se navíc papírenské odvětví dokázalo zcela oprostit od emisí z fosilních paliv, mohlo by se odvětví vlnité lepenky stát dokonce uhlíkově negativním.

Cílů stanovených v plánu pro klimatickou neutralitu odvětví vlnité lepenky bude možno dosáhnout pouze za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

  • Bude k dispozici předvídatelný a stabilní regulační rámec, který umožní náležitě plánovat investice.
  • Budou k dispozici poskytovatelé dodávající energii ze zdrojů šetrných ke klimatu za dostupné ceny.
  • Bude k dispozici adekvátní a robustní energetická infrastruktura.
  • Budou přijaty politiky a opatření zaměřené na snížení emisí uhlíku v papírenském odvětví.
  • Budou přijaty politiky a opatření zaměřené na snížení emisí uhlíku v přepravním odvětví.
  • Budou přijaty recyklační politiky zaměřené na zkvalitnění toků odpadů.

Alex Manisty, předseda Řídicího výboru plánu pro uhlíkovou neutralitu federace FEFCO (FEFCO Climate Neutrality Roadmap Steering Committee), zdůraznil: „Jedná se o spolehlivý plán, který lze implementovat v požadovaném termínu a jenž dokládá odhodlání našeho odvětví vybudovat pro vlnitou lepenku budoucnost, v níž bude její výroba uhlíkově neutrální. Vlnitá lepenka je již nyní nejvíce recyklovaným obalovým materiálem a obsahuje v průměru 88 % recyklovaného materiálu. Bude-li navíc uhlíkově neutrální, bude moci udržitelným způsobem dlouhodobě pokrývat potřeby globálních dodavatelských řetězců.“

Eleni Despotou, generální ředitelka federace FEFCO, uvedla: „Evropská Komise vidí klimatickou neutralitu jako úhelný kámen své strategie pro budoucí růst. Sekretariát federace FEFCO považuje za svou povinnost poskytovat vedení a asistenci společnostem působícím v odvětví vlnité lepenky s cílem napomoci dosažení její klimaticky neutrální výroby.“

Pro více informací navštivte tento odkaz.