Na konci října minulého roku se v Lyonu konal technický seminář, kterého se zúčastnilo přibližně 1 200 zástupců odvětví vlnité lepenky a komunity jejích dodavatelů, kteří svou rekordní účastí podpořili kolektivní sílu a odhodlání tohoto odvětví. Společnost FEFCO na něm představila chytřejší a zelenější budoucnost.

Evropský průmysl vlnité lepenky i přes náročné tržní podmínky stále dokazuje svou odolnost a svůj závazek k inovacím, udržitelnosti a vedoucímu postavení ve svém oboru. Snažíme se stále ukazovat recyklovatelnost, odolnost a flexibilitu lepenkového průmyslu a bojujeme za jeho udržitelnou a prosperující budoucnost. Každou výzvu, které musí obor čelit, se snažíme proměnit v příležitost a nalézt vhodné a inovativní řešení.

Program semináře v Lyonu zahrnoval například přednášky o energetické účinnosti, snižování energie a uhlíkové stopy, a s tím související složení a gramáži papíru, umělé inteligenci, digitálním tisku a dalších témat souvisejících s obalovým průmyslem. Během semináře se probíraly samozřejmě i opakovaně použitelné obaly a opět byl učiněn závěr, že mají své místo, ale měly by se používat jen tam, kde je to vhodné. Především by se ale s recyklovatelnými obaly měly doplňovat. Zničení jednoho průmyslu na úkor druhého by mělo zásadní dopady na životní prostředí, pracovní místa v Evropě, ale i na Zelenou dohodu. V rámci semináře byl představen i plán uhlíkové neutrality, které by při správném postupu měl sektor vlnité lepenky dosáhnout.

Průmysl vlnité lepenky se v minulém roce musel postavit veliké výzvě související s probíhajícím legislativním procesem nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) s cílem snížit obalový odpad, harmonizovat opatření na evropské úrovni a zajistit recyklaci či opětovné použití obalů. Svaz výrobců vlnitých lepenek a Evropská asociace FEFCO se aktivně podílí na řešení celé situace a snaží se zajistit, aby regulační opatření zůstala pro odvětví vlnité lepenky co nejpříznivější.

Dne 18. prosince schválila Rada EU návrh PPWR s pozitivním dopadem na odvětví vlnité lepenky. Kromě toho, že vlnitá lepenka byla vyňata z cílů pro opětovné použití, byly mezi hlavními body z návrhu schváleného Parlamentem EU například:
• celkové snížení obalů – 5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040,
• omezení pro použití určitých formátů balení na jedno použití
• nebo zákaz používání polyfluoralkylových látek (PFAS) a bisfenolu A v obalech určených pro styk s potravinami.

Obaly z vlnité lepenky zůstávají i přes ideologie opětovně použitelných obalů stále tou nejudržitelnější volbou, která jde ruku v ruce se životním prostředím.

V prvním čtvrtletí roku 2024 proběhnou trojstranná jednání, při nichž se mají zástupci Parlamentu EU, Rady a Komise dohodnout na konečném znění PPWR, o němž se pak bude hlasovat před novými volbami do Evropského parlamentu.