Červenec 2022 – Fibre Packaging Europe podporuje cíle Zelené dohody pro Evropu a Akčního plán EU pro oběhové hospodářství, které Evropské unii přináší klíčovou příležitost posunout evropské hospodářství směrem k vyšší oběhovosti a klimatické neutralitě. Obaly z materiálů vyráběných ze dřeva a recyklovaného papíru či lepenky, společně označované jako obaly z vlákenných materiálů, k této ekologické transformaci aktivně přispívají tím, že poskytují alternativu k výrobkům z materiálů z fosilních surovin, a umožňují tak eliminovat emise spojené s jejich zpracováním.

Pro dosažení cílů EU v oblasti udržitelnosti bude zásadní snížit množství produkovaného odpadu, zvýšit míru recyklovatelnosti produktů i objem recyklovaných materiálů a celkově zvýšit ekologičnost produktů. Tímto apelujeme na tvůrce politik Evropské unie, aby zajistili, že chystané přepracování regulačního rámce pro obaly, včetně plánovaných revizí směrnice o obalech a obalových odpadech a iniciativy pro udržitelné výrobky, bude založeno na spolehlivých údajích a důkazech.

V transformaci na oběhové hospodářství sehrávají svou úlohu jak výrobky určené k jednorázovému použití, tak výrobky použitelné opakovaně. Produkty z vlákenných materiálů jsou vysoce udržitelné, protože jsou k jejich výrobě používány recyklovatelné suroviny z udržitelných, obnovitelných zdrojů a protože velké procento jich je na konci životního cyklu recyklováno. Tato řešení nejen poskytují zabaleným výrobkům optimální ochranu (jsou například schopna splnit veškeré spotřebitelské nároky stran hygienického zabezpečení potravinových výrobků), ale v porovnání s opakovaně použitelnými obaly mají navíc menší celkový dopad na životní prostředí.

Jednorázové výrobky z vlákenných materiálů hrají nezastupitelnou roli zejména v odvětvích léčiv a zdravotních potřeb, potravin a stravovacích služeb. Je nesmírně důležité, aby při přípravě a aplikaci chystaných legislativních změn, jež budou mít dopad na hodnotové řetězce papírových a lepenkových obalů, byly zohledněny níže uvedené faktory.

 1. Klíčem k dosažení oběhového hospodářství a prevenci plýtvání jídlem jsou funkčně optimalizované, udržitelné a recyklovatelné obaly
 2. Jednorázové obaly z vlákenných materiálů jsou cenným zdrojem surovin vhodných k recyklaci
 3. Výrobky z vlákenných materiálů představují nízkouhlíkovou alternativu k výrobkům z materiálů z fosilních surovin
 4. Z výsledků posuzování životních cyklů (LCA) vyplývá, že jednorázové obaly z vlákenných materiálů jsou v mnoha případech nejekologičtějším řešením
 5. Pro zvýšení udržitelnosti výrobků je nezbytné prosazovat zodpovědné získávání surovin
 6. Jednorázové obaly z vlákenných materiálů jsou nezbytné pro zajištění hygieny a bezpečnosti
 7. Jednorázové obaly z vlákenných materiálů zajišťují řetězcům jistotu i při závažných globálních výpadcích
 8. V zájmu zajištění rovných podmínek by měly být recyklovatelné a recyklované jednorázové i opakovaně použitelné obaly

 

 1. Klíčem k dosažení oběhového hospodářství a prevenci plýtvání jídlem jsou funkčně optimalizované, udržitelné a recyklovatelné obaly

Jednou z klíčových funkcí obalů je prevence plýtvání jídlem a výrobky,[1] čímž přímo pomáhají zvyšovat efektivitu využívání zdrojů.[2] Z toho důvodu by měl být přijat holistický přístup k veškerým obalovým řešením včetně opakovaně použitelných obalů, a to zavedením nového zásadního požadavku na „funkční optimalizaci“ všech obalů. Tento požadavek vychází z myšlenky optimálního obalového designu[3] a měl by zaručit, aby veškeré obaly byly navrženy optimálně pro svůj účel a plně uzpůsobeny zabalenému výrobku tak, aby bylo minimalizováno množství bezúčelného prázdného prostoru. Tento požadavek by zajistil, že nebudou vyráběna předimenzovaná ani poddimenzovaná obalová řešení.

Potravinový obal navržený tak, aby efektivně pojal a ochránil zabalený výrobek napříč celým dodavatelským řetězcem, výrazně omezuje plýtvání materiály i potravinami. Obecně řečeno, na obal připadají pouhá 3–3,5 % z celkové uhlíkové stopy potravinového nebo nápojového výrobku,[4] zatímco pěstování a příprava vygeneruje zhruba 80 % a dalších 7,5 % je spojeno s přepravou.[5] Například papírový kelímek se na celkové uhlíkové stopě jednoho cafè latte s sebou podílí 4 %. Pokud je kelímek po použití zrecyklován, sníží se jeho uhlíková stopa ještě o celých 64 %[6].

 1. Jednorázové obaly z vlákenných materiálů jsou cenným zdrojem surovin vhodných k recyklaci

Papír a lepenka jsou s 84,2% mírou recyklace nejrecyklovanějšími materiály v EU.[7] Papírenský průmysl v Evropě již vybudoval systém pro sběr a recyklaci vlákenných materiálů, díky němuž zůstávají cenné suroviny v oběhu, a zároveň zde již existuje zavedený trh s druhotnými surovinami, z nichž se recyklací opětovně získávají vlákna k výrobě nových obalů. V roce 2020 bylo v Evropě (ve 27 zemích EU, Spojeném království, Norsku a Švýcarsku) z 56,1 milionů tun papíru shromážděného k recyklaci využito k výrobě nových papírových a lepenkových produktů 49,6 milionů tun.[8] Naopak recyklace opětovně použitelných obalů je často obtížnější a v mnoha případech nejsou k dispozici náležité recyklační systémy.

 1. Výrobky z vlákenných materiálů představují nízkouhlíkovou alternativu k výrobkům z materiálů z fosilních surovin

Výrobky z vlákenných materiálů mohou nahradit výrobky z materiálů z fosilních surovin či produkty, při jejichž výrobě vzniká velký objem emisí, a snížit tak objem produkovaných uhlíkových emisí a přispět k rozvoji nízkouhlíkového hospodářství. Co víc, výrobky z vlákenných materiálů, které jsou již nyní na trhu k dispozici, by mohly do roku 2025 plně nahradit, a to i po funkční stránce, minimálně 25 % aktuálně používaných plastových obalů vyráběných z materiálů z fosilních surovin.[9] Na trh jsou navíc každý rok uváděny nové inovativní výrobky z vlákenných materiálů, a množství obalů z méně ekologických materiálů, které jimi lze nahradit, tak neustále roste.[10]

 1. Z výsledků posuzování životních cyklů (LCA) vyplývá, že jednorázové obaly z vlákenných materiálů jsou v mnoha případech nejekologičtějším řešením

Politika, jejímž cílem je usnadnit přechod k udržitelnému a oběhovému hospodářství, by měla vycházet ze spolehlivých údajů a důkazů, jako jsou například výsledky posuzování životních cyklů (LCA) za použití reálných scénářů.

 • Nedává LCA studie vypracovaná podle norem ISO společností Ramboll a zrecenzovaná sdružením TÜV prokázala, že upřednostňování opakovaně použitelných výrobků není nutně nejudržitelnějším řešením.[11] Například v případě obalů používaných v rychlých občerstveních v Evropě vychází jednorázové obaly z vlákenných materiálů jako ekologičtější řešení než opakovaně použitelné systémy. Jednorázová obalová řešení se ukázala být šetrnější k životnímu prostředí hned v několika kategoriích: změna klimatu, tvorba jemných částic, úbytek fosilních surovin, spotřeba sladké vody a acidifikace půdy. Opakovaně použitelný systém v tomto porovnání vygeneroval 2,8krát více ekvivalentů CO2, měl za následek 3,4krát větší úbytek fosilních surovin, vyžádal si spotřebu 3,4krát většího množství sladké vody a vyprodukoval 2,2krát více jemných částic než jednorázový systém z vlákenných materiálů.
 • Nedávno zpracovaná metaanalýza[12] relevantních LCA studií a dalších výzkumů zaměřených na mléčné výrobky a nesycené nealkoholické nápoje, jako jsou například ovocné šťávy, zkoumala udržitelnost nápojových obalů v porovnání s ostatními obalovými řešeními pro tekuté potraviny a nápoje používanými v Evropské unii. Tato metaanalýza zjistila, že pokud jde o potenciál globálního oteplování (vyjádřený v gramech ekvivalentů CO2 na litr), mají nápojové obaly z vlákenných materiálů v průměru výrazně lepší výsledky (medián: 83 g ekvivalentů CO2 na litr) než PET lahve (medián: 156 g ekvivalentů CO2 na litr) i jednorázové skleněné lahve (medián: 430 g ekvivalentů CO2 na litr). Nápojové obaly z vlákenných materiálů jsou ekologičtější, protože se vyznačují efektivnějším obalovým designem, umožňují efektivnější přepravu a vyrábí se ze surovin z obnovitelných zdrojů.
 • Tatáž metaanalýza rovněž zjistila, že nápojové obaly z vlákenných materiálů mají menší potenciál globálního oteplování než skleněné lahve (100 g ekvivalentů CO2). Další analýza tří komparativních LCA studií[13] navíc odhalila, že nápojové obaly z vlákenných materiálů jsou ekologičtější než opakovaně použitelné skleněné lahve (k tomuto závěru dospěla každá z analyzovaných studií). Celkově vzato tedy dosavadní výzkum nasvědčuje tomu, že jednorázové obaly z vlákenných materiálů jsou v mnoha aplikacích podstatně ekologičtější než ostatní řešení.

Výzkumy využívající metodu posuzování životního cyklu ukazují, že obaly umožňující opakované použití nepředstavují automaticky lepší řešení pro životní prostředí. Tato rozšířená domněnka vychází z předpokladů, které jsou ve skutečnosti málokdy naplněny. Pokud chce nová politika reálně stimulovat vývoj a používání co nejekologičtějších obalových řešení, měla by vycházet z vědeckých zjištění a hodnocení.

 1. Pro zvýšení udržitelnosti výrobků je nezbytné prosazovat zodpovědné získávání surovin

Aby byly výrobky skutečně udržitelné, musí být suroviny pro jejich výrobu získávány udržitelným způsobem. Legislativa EU by proto měla prosazovat používání zodpovědně získávaných surovin k výrobě všech produktů, obaly nevyjímaje.

Hodnotový řetězec papírových a lepenkových produktů výrazně přispívá k zelené transformaci EU. Suroviny pro výrobu obalů z vlákenných materiálů jsou získávány z lesů spravovaných v souladu se zásadami udržitelného lesního hospodářství, evropskými i vnitrostátními předpisy a kritérii certifikačních systémů, jako jsou certifikace organizací Forest Stewardship Council (FSC) či Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Udržitelné lesní hospodářství aplikované na lesy v zemích EU je multifunkční a jeho cílem je udržovat rovnováhu mezi zachováváním biodiverzity, ochranou klimatu a produkcí.

Díky udržitelnému lesnímu hospodářství může Evropa s hrdostí říci, že má v současnosti k dispozici více lesních zdrojů než před stoletím, přičemž celková rozloha zalesněných ploch v Evropě vzrostla jen za posledních 30 let o 19,3 milionů hektarů.[14] Od roku 2005 do roku 2015 se plocha, kterou pokrývají evropské lesní porosty, zvětšila o rozlohu větší, než je území Švýcarska.[15] Celkový objem těžby dřeva v EU je nižší, než kolik činí jeho roční přírůstek. Udržitelné lesní hospodářství tak aktivně zvyšuje kapacitu našich lesů coby zásobáren uhlíku a pomáhá zachovávat biodiverzitu.

Při posuzování ekologičnosti a udržitelnosti papírových a lepenkových obalů je proto důležité zdůraznit, že jsou vyráběny ze surovin získávaných z lesů spravovaných podle zásad udržitelného lesního hospodářství. Evropské lesy a lesní hospodářství a navazující odvětví pohlcují zhruba 20 % celkového ročního objemu emisí skleníkových plynů produkovaných EU a významně tak přispívají k dosažení klimatických cílů Evropské unie.[16]

 1. Jednorázové obaly z vlákenných materiálů jsou nezbytné pro zajištění hygieny a bezpečnosti

Jednorázová řešení z vlákenných materiálů určená pro přímý styk s potravinami se ukázala být zcela nezbytnými pro zajištění plnění požadavků stanovených zákony EU v oblastech hygieny a bezpečnosti potravin, informování spotřebitelů a sledovatelnosti.

V rámci nedávno vypracované studie bylo posuzováno riziko křížové kontaminace skrz tři různé kontaktní materiály: polypropylen v opakovaně použitelných plastových krabičkách, vlnitou lepenku a dřevovláknité desky se střední hustotou (MDF) používané na dřevěné bedýnky.[17] Z výsledků jasně vyplývá, že u opakovaně použitelných plastových krabiček je riziko křížové kontaminace vyšší než u jednorázových řešení z lepenky nebo produktů z MDF.

Jednorázové obaly z vlákenných materiálů mohou navíc prodloužit dobu, po kterou zabalené potraviny zůstanou čerstvé, v porovnání s potravinami skladovanými v opakovaně použitelných plastových krabičkách, a pomoci tak předcházet plýtvání potravinami. Při výzkumu realizovaném na Boloňské univerzitě bylo zjištěno, že ovoce skladované v bedýnkách z vlnité lepenky vydrží čerstvé až o tři dny déle než ovoce přechovávané v opakovaně použitelných plastových bedýnkách, a že lepenka navíc výrazně omezuje kontaminaci mikroorganismy.[18]

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami stanoví, že materiály a předměty určené pro styk s potravinami musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí, jak je definována v nařízení Komise (ES) č. 2023/2006. Vzhledem k absenci dobře definovaných konkrétních opatření sestavil hodnotový řetězec papírenského a lepenkového průmyslu široce přijímaný soubor zásad Food Contact Guidelines, který výrobcům pomáhá poskytovat nezávadné materiály určené pro styk s potravinami.

 1. Jednorázové obaly z vlákenných materiálů zajišťují řetězcům jistotu i při závažných globálních výpadcích

Produkty z vlákenných materiálů jsou odolné vůči výpadkům, vyráběny jsou ze surovin převážně evropského původu, prodávány jsou z velké části evropským spotřebitelům a konečně také vytváří pracovní místa napříč Evropou. Zatímco trhy s druhotnými suroviny jsou již ze své podstaty volatilní, po sběrovém papíru je zdravá poptávka nejen v Evropě, ale i po celém světě. I ve chvílích závažných globálních výpadků hodnota papíru určeného k recyklaci a opětovnému použití v oběhově pojatém papírenském průmyslu zaručuje, že jeho sběr bude vždy udržitelný a bude docházet k pouze krátkodobým výkyvům v nabídce a poptávce.

Chceme-li tuto odolnost vůči závažným vnějším výpadkům zachovat i do budoucna, je zapotřebí zajistit oddělený sběr odpadního papíru přímo u zdroje, aby byla zaručena dostupnost kvalitního papíru pro recyklaci, po němž bude v evropském papírenském průmyslu vždy poptávka.

 1. V zájmu zajištění rovných podmínek by měly být recyklovatelné a recyklované jednorázové i opakovaně použitelné obaly

Veškerá obalová řešení by měla být recyklovatelná, a to včetně opakovaně použitelných obalů. To, jaký má opakovaně použitelný obal dopad na životní prostředí, silně závisí na aktuální fázi používání – např. na tom, kolika cykly použití si takový obal již prošel. V zájmu zajištění rovných podmínek a prevence negativního dopadu na životní prostředí by tedy měl být zaveden požadavek na sledovatelnost používání opakovaně použitelných obalů – za využití komplexního systému měřicích metod a výpočetních pravidel. Takovýto systém je nezbytný k tomu, abychom byli schopni ověřovat, kolikrát již byla konkrétní obalová řešení použita, a předcházet případnému greenwashingu při jejich uvádění na trh.

***

Bylo vědecky prokázáno, že papírové a lepenkové obaly představují udržitelnou alternativu k mnoha opakovaně použitelným i jednorázovým produktům z materiálů z fosilních surovin. Prostou náhradou použitého materiálu předchází tato řešení produkci značného objemu emisí CO2 a zároveň účinně chrání produkty a potraviny konzumované miliony obyvatel Evropy. Je zcela klíčové, aby byl doceněn jejich význam pro oběhové hospodářství a aby legislativa Evropské unie podporovala jejich další rozvoj. Při rozhodování o nastavení politik a příklonu k jednorázovým nebo opakovaně použitelným obalům by se mělo vycházet z vědeckých poznatků a údajů získaných posuzováním životních cyklů.

Podporujeme vývoj funkčně optimalizovaných a zároveň recyklovatelných obalových řešení vyráběných ze surovin získávaných z obnovitelných zdrojů. Funkčně optimalizovaný je takový obal, který je navržen, vyroben a používán optimálním způsobem, aniž by byla jakkoli omezena jeho funkčnost. Toho lze docílit za použití minimálního množství surovin a s minimálním dopadem na životní prostředí během výroby, používání i likvidace.

***

Koalice Fibre Packaging Europe by uvítala možnost spolupracovat s tvůrci politiky, abychom společně zaručili, že budou před vydáním legislativního návrhu uváženy obavy všech zúčastněných stran a veškeré vědecké důkazy. Jsme připraveni i nadále poskytovat informace, odborné znalosti a údaje a rádi bychom pokračovali v dialogu s tvůrci politiky o tomto klíčovém tématu.

 

O Fibre Packaging Europe

Fibre Packaging Europe je neformální koalice sedmi obchodních sdružení z celé Evropy, která zastupují odvětví zabývající se lesním hospodářstvím a výrobou či recyklací buničiny, papíru, lepenky a obalů. Naším společným posláním je poskytovat evropským občanům cirkulární a udržitelná obalová řešení z vlákenných materiálů z obnovitelných zdrojů a přispět tak k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Společně zastupujeme zhruba 1 500 společností a více než 2 200 výrobních závodů, zaměstnáváme přes 356 000 lidí po celé Evropě a náš roční obrat činí přibližně 120 miliard eur.

[1] Williams, H., Lindström, A., Trischler, J., Wikström, F. a Rowe, Z.: Avoiding food becoming waste in households – The role of packaging in consumers’ practices across different food categories, Journal of Cleaner Production, č. 265, 2020

[2] Packagingdigest.com – How to Balance Food Waste Versus Packaging Waste

[3] „Funkčně optimalizovaný“ obal je navržen tak, aby optimálně padnul zabalenému produktu v souladu s konceptem „optimálního obalového designu“ definovaného normou ISO 18602:2013(E).

[4] Food Packaging Sustainability, a guide for packaging manufacturers, food processors, retailers, political bodies & NGOs, Denkstatt (2020)

[5] Castellani, V., Fusi, A. a Sala, S.: Consumer Footprint. Basket of Products indicator on Food, EUR 28764 EN, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucembursko, 2017, ISBN 978-92-79- 73194-5, doi:10.2760/668763, JRC 107959

[6] Circular Analytics, Taking a closer look at paper cups for coffee (LCA studie), Huhtamaki

[7] Recycling rate of packaging waste by type of packaging, EU27, Eurostat (2018)

[8] European Pulp & Paper Industry Key Statistics, 2020

[9] Sustainable Packaging: The Role of Materials Substitution; studie realizovaná společností Material Economics

[10] A new role for forests and the forest sector in the EU, European Forest Institute (2015)

[11] Single-Use Vs Multiple-Use: Using Science to Challenge the Misconceptions; manažerské shrnutí LCA studie společnosti Ramboll, EPPA, leden 2021,

[12] Supporting Evidence, Environmental performance of beverage cartons, Circular Analytics, 2020

[13] Ibid.

[14] The State of Europe’s Forests, Forest Europe (2020)

[15] FAO Global Forest Resources Assessment, 2015

[16] Climate effects of the forest-based sector in the European Union, Peter Holmgren, FutureVistas AB (2020)

[17] López-Gálvez, F., Rasines, L., Conesa, E., Gómez, P.A., Artés-Hernández, F., Aguayo, E.: Reusable Plastic Crates (RPCs) for Fresh Produce (Case Study on Cauliflowers): Sustainable Packaging but Potential Salmonella Survival and Risk of Cross-Contamination, Foods 2021, 10, 1254

[18] Siroli, L., Patrignani, F., Serrazanetti, D., Chiavari, C., Benevelli, M., Grazia, L. a Lanciotti, R.: Survival of Spoilage and Pathogenic Microorganisms on Cardboard and Plastic Packaging Materials, Front. Microbiol. 8:2606, (2017)

[19] Food Contact Guidelines for the compliance of Paper and Board Materials and Articles